• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 24 w Rzeszowie: pp24.edupage.org

     Data publikacji poprzedniej strony internetowej: 20.11.2013

     Data publikacji aktualnej strony internetowej: 24.09.2020

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

     • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,

     • brak odpowiedniej struktury nagłówków.

     Wyłączenia

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 15 września 2020 r.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 24, ul. Krajobrazowa 7, 35-119 Rzeszów.

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Górecka: e-mail: dyrektor@pp24.resman.pl telefon: 17 748 39 40, 17 748 39 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
     z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
     niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
     przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
     publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
     dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia
     dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu, czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     • do budynku Przedszkola Publicznego Nr 24 można wejść schodami lub skorzystać z podjazdu dla wózków,

     • budynek przedszkola jest jednopoziomowy,

     • wewnątrz budynku nie wydzielono stref kontroli, nie ma schodów, ani windy, nie ma też pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.,

     • przedszkole oprócz wyjścia głównego posiada dwa wyjścia ewakuacyjne,

     • obok budynku znajduje się mały parking oraz drugi, większy przed budynkiem; parkingi nie posiadają oznakowanych miejsc dla niepełnosprawnych,

     • dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym,

     • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     Aplikacje mobilne

     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów Poland
   • NUMER KONTA BANKOWEGO - PŁATNOŚCI 34 1020 4391 0000 6502 0187 6531 _ NUMER KONTA BANKOWEGO - DAROWIZNY 92 1020 4391 0000 6402 0144 7960
   • Dyrektor przedszkola przyjmuje strony: poniedziałki: 14:00-16:00 środy: 8:00-10:00
   • Grabarek Patrycja - p.grabarek@pp24.resman.pl Haber Magdalena - m.haber@pp24.resman.pl Janusz Agnieszka - a.janusz@pp24.resman.pl Kras Agnieszka - a.kras@pp24.resman.pl Margol Marlena - m.borek@pp24.resman.pl Siuta Elwira - e.siuta@pp24.resman.pl Szyja Agnieszka - a.szyja@pp24.resman.pl Trzcińska Elwira - e.trzcinska@pp24.resman.pl Warzybok Renata - r.warzybok@pp24.resman.pl Worosz-Byczyńska Arletta - a.byczynska@pp24.resman.pl Ziarnik Anna - a.ziarnik@pp24.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych