•  

    ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    OBOWIĄZUJĄCYCH w PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 24

    w RZESZOWIE w roku szkolnym 2022/2023

     

     

    ZESTAW_PROGRAMOW_2022-2023.pdf

     

     

  •  

   OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY ORAZ PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:
    
    
   GRAMY ZMYSŁAMI
    
   Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
   Cele szczegółowe:
   ➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
   ➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
   ➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
   ➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
   ➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
   ➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.
    
    
   BAJKOWA WYPRAWA
    

   Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Bajkowa wyprawa” to zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek, do poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów, to wreszcie zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami.

    
    
   KREATYWNY PRZEDSZKOLAK - KREATYWNE DZIECKO
    

   W bieżącym roku przedszkolnym, od października 2020 r. grupa Sówki z naszego przedszkola, uczestniczyć będzie w trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.: „Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”, organizowanego przez Edu Fejkiel. Głównym celem tego projektu jest podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami. Przede wszystkich chodzi o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe produkty. Uczestnicząc w projekcie “Kreatywny przedszkolak”, działamy według ustalonego harmonogramu. Kreatywne działania rozpoczną się w październiku a fotorelację z działań będzie można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

    
   ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY 
    
   To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
    
   Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
     
   BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 
    
   Ogólnopolski Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci,  jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej, a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka, zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak też umysłowej i społecznej.
    
   W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.
   Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego, czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

    

   Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

   Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

    

   WRÓBELKA ELEMELKA POZNAJEMY, Z NIM PRZYGODY DZIELIĆ CHCEMY

    

   Głównym założeniem projektu „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu.

    

        

    KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

   „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli I szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci, podczas której uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują, dlaczego warto jeść owoce i warzywa; jak również zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat.

    

    CZYŚCIOCHOWE PREDSZKOLE

   Od drugiego półrocza wszystkie grupy przedszkolne będą brały udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”. Realizacja programu pomoże w rozwijaniu samodzielności higienicznej dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dlatego tak ważne jestkształtowanie nawyków higienicznych od najmłodszych lat.

   Realizacja programu polega na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć, podczas których dowiedzą się jak dbać ohigienę, z jakich produktów korzystać oraz dlaczego codzienne czynności higieniczne są ważne.

   Zwierzaki z Czyściochowa - bohaterowie opowiadań - przedstawiają, jak wykonywać podstawowe czynności higieniczne, zktórymi na co dzień zmagają się dzieci. Pokazują, co ijak wykonać, ale również opowiadają o konsekwencjach braku higieny izachęcają najmłodszych do codziennego dbania oczystość swojego ciała.

   Każdyblok tematyczny dotyczy innego aspektu higieny: higieny jamy ustnej, higieny nosa, korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz ochrony skóry.
   Pracując z dziećmi zrealizujemy cele:

   • higiena jamy ustnej

   -zapoznanie zpodstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć zęby?, jakie przybory są potrzebne?, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów?, jak ważne jest korzystanie zopieki stomatologicznej?

   -zapoznanie zzasadami żywienia wpływającymi na stan zębów

   -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę jamy ustnej

    

   • higiena nosa

   -zapoznanie ztechniką prawidłowego czyszczenia nosa

   -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę nosa

   -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

   -zapoznanie zwiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów

   -zapoznanie zpodstawowymi zasadami profilaktykichorób zakaźnych

    

   • korzystanie ztoalety

   -zapoznanie zzasadami zachowania wtoalecie

   -kształtowanie świadomości ekologicznej

   -kształtowanie nawyków dbania ohigienę wtoalecie

   -kształtowanie nawyków dbania oporządek wtoalecie

   -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

    

   • czystość rąk

   -zapoznanie zprawidłową techniką mycia rąk

   -zapoznanie zzasadami zachowania włazience

   -kształtowanie umiejętności dbania oczystość rąk

   -kształtowanie świadomości ekologicznej

   -zapoznanie zzasadami dbania oczystość rąk zapoznanie zwiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych związanych zbrudnymi rękami

    

   • kąpiel

   -zapoznanie zzasadami dbania ohigienę osobistą podczas kąpieli (jakie przybory i produkty są niezbędne, jak należy się myć)

   -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę osobistą

   -kształtowanie umiejętności dbania oporządek w łazience

   -zapoznanie zzasadami mycia włosów

    

   • ochrona skóry

   -zapoznanie zpodstawowymi zasadami ochrony skóry (jak chronić skórę przed promieniowaniem UV, jak chronić skórę przed wiatrem imrozem)

   -zapoznanie zproduktami, chroniącymi skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi

   -kształtowanie umiejętności dbania oskórę przez cały rok

   Materiały dla rodziców

   Materiały przygotowane zmyślą o rodzicach,to zaproszenie do kontynuacji nauki na temat higieny w domu. Materiały dla rodziców zawierają: krótkie podsumowanie umiejętności zdobytych przez dzieci, propozycje eksperymentów czy opowiadań. To szansa nie tylko na utrwalenie wiedzy zdobytej w przedszkolu, ale i rozwijanie dobrych nawyków w rodzinnym gronie.Opiekunowie najmłodszych dowiedzą się, czego ich dzieci nauczyły się podczas zajęć. Dzięki zawartym w materiałach propozycjom opowiadań i eksperymentów dzieci rozbudzą swoją ciekawość i jeszcze chętniej będą uczyć się dbania o higienę osobistą.
    

                                                                                                      ZABAWY SZTUKĄ 

    Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi, kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów, doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki, kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie przedszkolnej, rozwijanie wiary we własne możliwości, współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, udział w akcjach propagujących działalność twórczą, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych. Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się możliwość realizowania projektu w formie online. Projekt został objęty honorowym patronatem przez: Projekt został objęty patronatem medialnym przez: 4 Regulamin Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”

                                                                                         

                                                                                       DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI

    

   Dzięki realizacji projektu dzieci będą mogły uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach i zajęciach oraz poznać zwyczaje panujące w innych placówkach. Zaproponowane w projekcie różnorodne formy realizacji zadań poszerzą ogólną wiedzę dzieci, rozbudzą ich różnokierunkowe zainteresowania, dostarczą wielu pozytywnych przeżyć i doznań, zachęcą do naśladowania.

    

    

    

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów Poland
   • NUMER KONTA BANKOWEGO - PŁATNOŚCI 34 1020 4391 0000 6502 0187 6531 _ NUMER KONTA BANKOWEGO - DAROWIZNY 92 1020 4391 0000 6402 0144 7960
   • Dyrektor przedszkola przyjmuje strony: poniedziałki: 14:00-16:00 środy: 8:00-10:00
   • Grabarek Patrycja - p.grabarek@pp24.resman.pl Haber Magdalena - m.haber@pp24.resman.pl Janusz Agnieszka - a.janusz@pp24.resman.pl Kras Agnieszka - a.kras@pp24.resman.pl Margol Marlena - m.borek@pp24.resman.pl Siuta Elwira - e.siuta@pp24.resman.pl Szyja Agnieszka - a.szyja@pp24.resman.pl Trzcińska Elwira - e.trzcinska@pp24.resman.pl Warzybok Renata - r.warzybok@pp24.resman.pl Worosz-Byczyńska Arletta - a.byczynska@pp24.resman.pl Ziarnik Anna - a.ziarnik@pp24.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych