• 6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, rozwijające zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; improwizacje mimiczne i pantomimiczne, praca indywidualna, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

    8.30 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania,śniadanie. Kulturalne spożywanieposiłku, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych posiłków.

    9.00 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową. Aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności umysłowych, w tym logicznego i matematycznego myślenia oraz obserwowania i eksperymentowania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką i literaturą, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

    10.00 – 10.20 – Drugie śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

    10.20 – 11.30 – Spacery, zabawy w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, badanie otoczenia. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Spontaniczna aktywność ruchowa. Czynności samoobsługowe w szatni, przyzwyczajanie do dbania o rzeczy osobiste.

    11.30 – 12.15 – Przygotowanie do obiadu, obiad. Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

    12.15 – 14.00 – Grupa I: Wypoczynek. Pozostałe grupy: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gry i zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

    14.00 – 14.45 – Przygotowanie do obiadu, obiad. Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania różnorodnych pokarmów.

    14.45 – 15.30 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne.

    15.30 – 17.00 – Rozchodzenie się dzieci. Praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

     

    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów
 • Galeria zdjęć

   brak danych