• Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu przedszkola od 1 września 2020 r.

   • od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

     

    Oto kilka najważniejszych zasad:

    1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.20 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).
    2. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15.
    3. Prosimy, w miarę możliwości, o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

     Grupa I      Poziomki         7.00 – 17.00
     Grupa II     Biedronki         7.00 – 17.00
     Grupa III    Słoneczka         6.30 – 16.30 
     Grupa IV   Misie         7.30 – 16.00
     Grupa V    Sówki         8.00 – 15.30
     Grupa VI   Jeżyki               7.00 - 16.00

     Poza godzinami pracy grupy dzieci będą przebywać w grupach łączonych!

    4. Rodzice (prawni opiekunowie) i inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wiatrołap, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach korytarz) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

     • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi przedszkolnymi

     • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 metry

    5. Pracownik przedszkola odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze).

    6. Ewentualne, krótkie przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    7. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się z nauczycielem-wychowawcą telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (poczta e-mail), tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni z pracownikami przedszkola.

    8.  Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych/zbędnych przedmiotów.

    9. Ze względów bezpieczeństwa i higieny po odebraniu dziecka z przedszkola zabrania się korzystania z przedszkolnego placu zabaw przez dzieci i ich opiekunów.

    10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się  z aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 24 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego. 


    Ponadto:
    Prosimy Rodziców/opiekunów prawnych naszych przedszkolaków o pobranie umieszczonych poniżej druków, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki podczas przyprowadzania dzieci w dniu 1 września 2020 r. Druki te można również otrzymać w przedszkolu.


    Ewentualny pomiar temperatury dziecka będzie dokonywany w sali w czasie jego pobytu w przedszkolu, w szczególności wtedy,  gdy nauczyciel zaobserwuje niepokojące objawy, w tym złe samopoczucie dziecka oraz kaszel, katar itp. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,2°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu poinformowania go o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.


    Sale zajęć w przedszkolu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi sanitarno-higienicznymi - usunięto wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać częstemu myciu/praniu i dezynfekcji. 


    Przypominamy o konieczności posiadania przez dzieci obuwia zamiennego, najlepiej na gumowej podeszwie, dobrze trzymającego stopę (wykluczone klapki, baletki itp.) oraz piżamie (dla dzieci, które będą leżakować – gr. I) i ewentualnym ubraniu na zmianę.


    Ze względów higienicznych, w czasie trwania pandemii, po powrocie do domu należy dziecku zmienić ubranie oraz pamiętać o jego codziennej higienie.


    Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu wynoszącego 2 metry!

     

    Dyrektor i Nauczyciele Przedszkola

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Nagłówek

   • Niedziela25.07.2021
  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów
 • Galeria zdjęć

   brak danych