• Informacje ogólne

    • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Placówka realizuje podstawę programową określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  /Dz. U. 2017, poz. 356/.  Cele wychowania przedszkolnego to w szczególności:

     • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
     • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
     • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
     • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
     • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i psychofizycznych;
     • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
     • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
     • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
     • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej /do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej/ oraz postawy patriotycznej;
     • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

     W naszym przedszkolu funkcjonuje sześć grup wyodrębnionych ze względu na wiek dzieci. Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną co roku organizowane są zajęcia adaptacyjne, które mają na celu zminimalizowanie stresu związanego z rozstaniem ze środowiskiem rodzinnym oraz przystosowaniem się do nowej sytuacji. Okres adaptacyjny trzylatków kończy się uroczystym Pasowaniem na Przedszkolaka, które odbywa się zwykle w październiku. W ciągu roku szkolnego na wszystkie dzieci czeka wiele atrakcji, jak wycieczki ekologiczne i krajoznawcze, wyjścia do teatru, filharmonii i muzeum oraz inne okazjonalne, a także uroczystości przedszkolne, np. Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów Poland
   • NUMER KONTA BANKOWEGO - PŁATNOŚCI 34 1020 4391 0000 6502 0187 6531 _ NUMER KONTA BANKOWEGO - DAROWIZNY 92 1020 4391 0000 6402 0144 7960
   • Dyrektor przedszkola przyjmuje strony: poniedziałki: 14:00-16:00 środy: 8:00-10:00
   • Grabarek Patrycja - p.grabarek@pp24.resman.pl Haber Magdalena - m.haber@pp24.resman.pl Janusz Agnieszka - a.janusz@pp24.resman.pl Kras Agnieszka - a.kras@pp24.resman.pl Margol Marlena - m.borek@pp24.resman.pl Siuta Elwira - e.siuta@pp24.resman.pl Szyja Agnieszka - a.szyja@pp24.resman.pl Trzcińska Elwira - e.trzcinska@pp24.resman.pl Warzybok Renata - r.warzybok@pp24.resman.pl Worosz-Byczyńska Arletta - a.byczynska@pp24.resman.pl Ziarnik Anna - a.ziarnik@pp24.resman.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych